Lagu-Lagu Madura Jaman Dulu

Advertisement

Ads

Lagu-Lagu Madura Jaman Dulu

Sabtu, 02 Mei 2015

lirik lagu madura

Ghâi’ Bintang
Ghâi’ bintang alè’ ghâgghâr bulân
Paghâi’na jhânur konèng
Kaka’ èntar alè’ sajân jhâu
Pajhâuna ghân lun-alun
Liya’ lettès gembhâng katès
Tocca’toccer

Bapak Tani
Pajjhâr laggu arena pon nyonarah
Bapak tani sè tèdung ampon jhâghâ
Ngala’ arè’ bân landu’ tor capènga
Ajhâlânagi syarat kawâjibân
Atatamen mabânnyak hasèl bhuminah
Mamakmur naghârânah tor bhângsanah

Lèr-Sa alèr
Ngapotè wa’ lajârâ è tangalè
Rèng majâng tantona la padâ mole
Du mun ajhelling odi’na orèng majângan
Abhântal ombâk sapo’ angin salanjhânga

Lèr-sa alèr, lèr-sa alèr alèr alèr kong 2x